I. Všeobecné informácie

Prihlasovanie filmov do súťaže AZYL SHORTS je
spustené od 1. februára 2024 , kedy organizátori
sprístupnili prihlasovanie na webovej stránke
festivalu. Termín pre ukončenie prihlasovania
filmov je 30. júna 2024. Víťazov jednotlivých
súťažných kategórií určí medzinárodná porota. Filmy budú po prihlásení
prostredníctvom online formulára priebežne
zverejňované na webovej stránke azylshorts.sk.

Hlavným organizátorom AZYL SHORTS je AZYL
Production s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava

II. Sekcie festivalu

Festival má tri súťažné sekcie:

1. Minútové filmy
2. Päťminútové filmy
3. Videoklipy

III. Selekcia filmov a ceny

Po ukončení prihlasovania bude o nomináciách rozhodovať najprv malá porota, ktorá v každej súťažnej kategórii nominuje 20 filmov. Konečné poradie víťazov určí veľká porota, ktorú budú tvoriť filmoví odborníci. Víťazné filmy v kategórii minútových, päťminútových filmov a videklipov budú ocenené hodnotnými cenami.

Festival nie je tematický ohraničený. Nominované filmy budú umiestnené a archivované na webovej stránke azylshorts.sk

Zástupcovia AZYL SHORTS si vyhradzujú právo v súťažných kategóriách nezverejniť prihlásené filmy, podľa vlastného uváženia.

IV. Propagácia filmov

Výber najlepších filmov z jednotlivých kategórií bude premietnutý na Medzinárodnom filmovom festivale krátkych filmov AZYL SHORTS 2024 v Banskej Bystrici, kde sa uskutoční aj slávnostné ocenenie víťazov. Nasledovať budú projekcie najlepších filmov z ročníka 2024 v krajinách V4 a na ďalších festivaloch a filmových prehliadkach na Slovensku i v zahraničí.

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť prihlásený film na webe a sociálnych sieťach festivalu a mediálnych partneroch festivalu. Ďalej si organizátor vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť tieto materiály médiám pre účely informovania o festivale.

V. Podmienky prihlasovania filmov

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý.

2. Film poslaný do súťaže musí mať menej ako minútu alebo nesmie prekročiť päť minút, film nesmie byť vyrobený skôr ako v roku 2022.
3. Súťažiaci musí pravdivo vyplniť a odoslať festivalový formulár, čím súhlasí s jeho podmienkami.
4. Súťažiaci musí zaplatiť poplatok za prihlasovanie filmu, školské filmy majú prihlasovanie zadarmo (max 5 filmov za jednu školu).
5. Súťažiaci musí poslať svoj film do 30. júna 2024, registrácie po tomto dátume sú automaticky neplatné.
6. Súťažiaci zodpovedá za film a zaručuje, že nie je zaťažený záväzkami, ktorými by sa porušovali práva tretej osoby.
7. Film môže byť odpremietaný aj na inom filmovom festivale ako je Medzinárodný filmový festival krátkeho filmu AZYL SHORTS 2024.
8. Festival nie je tematicky ani formálne ohraničený, film môže byť hraný, animovaný, experimentálny, tanečný film alebo hudobný klip.
9. Film musí byť prihlásený vo formáte, aký určuje registračný formulár. Ak sa vo filme nachádzajú dialógy v cudzom jazyku, je potrebné priložiť zvlášť dialógovú listinu, prípadne anglické titulky.

VI. Spracúvanie osobných údajov

Zapojením sa do súťaže vstupujete do zmluvného vzťahu s organizátorom v súlade s Licenčnými podmienkami a Štatútom súťaže. Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Súťažiaci prehlasuje, že osobné údaje, poskytnuté v prihlasovacom formulári o iných osobách (napr. autor hudby, scenára a pod.) poskytol v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením GDPR.
Súťažiaci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú správne, aktuálne a pravdivé.